Публикации

Судската ефикасност во справувањето со организираниот криминал и корупција - Извештај за 2015

Судската ефикасност во справување со организираниот криминал и корупцијата - Извештај за 2013 година

Мониторинг на судски предмети од областа на трговијата со луѓе и илегалната миграција во Македонија 2010 година

Судската ефикасност и остварувањето на фер и правично судење - Извештај за периодот октомври 2014 - февруари 2015

Судската ефикасност во справување со корупцијата - Извештај за 2011 година

Судската ефикасност во заштита на човековите права во предметите од областа на корупцијата - Анализа за 2010 година

Имплементација на меѓународните стандарди за фер и правично судење - Извештај за периодот ноември 2014 - април 2015

Набљудување на судските случаи во кои новинари се обвинети за клевета и навреда

Судската ефикасност во справување со корупцијата - Извештај за 2010 година

Следење на предмети од областа на трговија со луге и илегална миграција во 2009

Периодичен извештај јуни -декември 2009 година

Потреба од следење на судските предмети од областа на корупцијата

Судската ефикасност во справувањето со корупцијата во Република Македонија

Финален извештај за институционалниот одговор против изборните нерегуларности 2008 - 2009 година

Трговијата со луѓе и илегалната миграција перцепирани од главните актери во кривичната постапка

Јавност и транспарентност во судските постапки од областа на изборните нерегуларности

Набљудување на институционалниот одговор врз изборните нерегуларности

Ефикасноста на судовите при справување со феноменот организиран криминал 2005, 2006, 2007 година

Казненопоправен одговор на организираниот криминал

Прирачник за набљудување на судења

Проценка на состојбата со алтернативните мерки во Република Македонија

Трговија со луѓе